Regulamin

składania zamówień i realizacji usług poprzez internetowy system ISZ Juan
 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE, WSTĘP.

1.1 Internetowy system zamówień: płyt, frontów, blatów i parapetów, który działa pod adresem www.juan.pl zwany dalej „ISZ Juan”, jest własnością firmy Juan Sp. J z siedzibą w Warszawie przy ulicy Palisadowej, 01-940 Warszawa, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowy dla M. St. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000012512 NIP 1180040495 zwanym dalej „Dostawcą
1.2 Regulamin określa zasady składania zamówień i realizowania usług w systemie internetowym ISZ Juan.

2. ZASADY KORZYSTANIA Z SYSTEMU

2.1 ISZ Juan, służy do dokonywania zakupu płyt, frontów, blatów i parapetów oraz związanych z nimi usług cięcia i okleinowania płyt wraz z materiałami dodatkowymi podlegającymi obróbce.
2.2 Dokonywanie zakupów w systemie ISZ Juan zarezerwowane jest wyłącznie dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych i spółek prawa handlowego prowadzących działalność gospodarczą, zwanymi dalej „Klient”. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia w tym wykonania zleconych usług jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia przez osoby upoważnione i zarejestrowane w systemie ISZ Juan.
2.3 Złożenie zamówienia po jego przetworzeniu jest potwierdzane za pośrednictwem poczty elektronicznej wykorzystującej adres e-mail podany w koncie Klienta. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez Klienta.
2.4 Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zamówienia wprowadzane przy użyciu indywidualnych danych dostępowych oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z ich realizacją.
2.5 Klient w pełni odpowiada za wprowadzone zamówienia a w szczególności: wybrany materiał, wybrane obrzeże (okleina), parametry, w tym wymiary: długość, szerokości, grubość, ilość, zgodność z usłojeniem, wskazanie krawędzi do okleinowania obrzeżem.
2.6 Dostawca po otrzymaniu zamówienia nie dokonuje żadnych modyfikacji wprowadzonych danych w całym cyklu produkcyjnym.
2.7 Klient ma możliwość dokonywania nieograniczonej, bezpłatnej liczby zmiany i optymalizacji zamówienia. Jednakże nie później niż do czasu jego potwierdzenia.
2.8 Wszystkie czynności w tym zamówienia i zmiany wykonywane w ISZ Juan są rejestrowane i mogą być w każdym momencie analizowane Dostawcę.
2.9 W przypadku wykorzystywania ISZ Juan w innym celu niż wynikający z regulaminu, Dostawca ma prawo cofnięcia użytkownikowi dostępu do ISZ Juan, bądź też trwałego usunięcia konta Klienta.
2.10 Składając zamówienie, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w pełni akceptuje jego postanowienia.
2.11 Dostawca zastrzega sobie prawo odrzucenia nieprawidłowo wypełnionych formularzy i nie dokonywania potwierdzeń wadliwie złożonego zamówienia.
2.12 Dostawca zrealizuje zamówienie, pod warunkiem dostępności wszystkich towarów i materiałów niezbędnych do jego wykonania. W przypadku braku części towarów objętych zamówieniem Dostawca poinformuje o tym fakcie klienta i uzgodni z nim inny sposób lub termin realizacji zamówienia.

3. WARTOŚĆ, WARUNKI ZAPŁATY I DOSTAWY ZAMÓWIENIA

3.1 Potwierdzenie zamówienia otrzymane przez Klienta określa przedmiot zamówienia i warunki realizacji a w szczególności: ilości zamówionych towarów i usług, wartość zamówienia, warunki dostaw i sposób płatności. Osobnego potwierdzenia i wyceny wymaga realizacja uwag dodatkowych, takich jak: rysunki, opisy, specyfikacje towarów lub usług, transport, itp., umieszczonych przez Klienta w formularzu zamówienia a niepotwierdzone przez Dostawcę w specyfikacji zamówienia. Wartość zamówienia nie obejmuje swoim zakresem towarów i usług nie wymienionych wprost na dokumencie.
3.2 W przypadku realizacji zamówienia na warunkach przedpłaty, rozpoczęcie produkcji nastąpi nie wcześniej niż po wpływie środków na rachunek bankowy Dostawcy.
3.3 Dostawca będzie realizować przedmiot zamówienia na warunkach określonych w potwierdzeniu. Terminy realizacji mogą ulec w przypadku dużej ilości zamówień z zastrzeżeniem pkt 2.12 i 3.2.
3.4 Klient ma obowiązek sprawdzenia zgodności otrzymanego towaru z zamówieniem w momencie odbioru lub dostawy. Jeżeli towar jest uszkodzony lub niezgodny z zmówionym, Klient ma prawo odmówić odbioru uszkodzonej partii dostawy i złożyć protokół reklamacji. Wszelkie uszkodzenia mechaniczne (obicia, zarysowania ) oraz ilościowe po odbiorze z magazynu lub po  dostawie nie będą uwzględniane.

4. REKLAMACJE I GWARANCJE

4.1 Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim ukryte wady techniczne ma prawo skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych. Wady musze zostać zgłoszone niezwłocznie po ich wykryciu, jednak nie później niż w ciągu 5 dni od dnia odbioru towaru.
4.2 Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu, szczegółowy opis wady lub uszkodzenia oraz datę wykrycia.
4.3 Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji lub w uzasadnionych sytuacjach, zwrotu reklamowanego produktu.
4.4 W przypadku uznania reklamacji, Dostawca zastrzega prawo naprawy lub wymieniony na inny, pełnowartościowy według własnego uznania. Jeśli naprawa lub wymiana będzie niemożliwa, Dostawca zwróci Klientowi równowartość ceny towaru.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1 Dostawca zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany cen,
b) dostępności towarów w tym do wycofania poszczególnych produktów z oferty
c) wprowadzania nowych towarów do oferty
d) przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży
e) poprawiania błędów w opisie produktów.
5.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
5.3 Umowa zawierana na podstawie niniejszego Regulaminu jest w języku polskim i mają do niej zastosowanie przepisy prawa polskiego.
5.4 Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy zawartej między Dostawcą a Klientem jest Sąd Powszechny właściwy dla siedziby pozwanego lub dla miejsca wykonania umowy.

6. OCHRONA DANYCH I ZGODY MARKETINGOWE

6.1 Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Dostawcę; na udostępniony przeze mnie adres e-mailowy, numer telefonu komórkowego wszelkich informacji handlowych w tym newsletterów w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną podstawa prawna (Dz.U.2002nr144 poz.1204ze zm.) Jednocześnie mam świadomość, że w każdym momencie mam prawo do odwołania niniejszej zgody.
6.2 Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych, w tym adresu e-mail i telefonu komórkowego spółkom powiązanym z Dostawcą oraz partnerom i współpracownikom wydarzeń na przetwarzanie ich przez w/w podmioty w celach marketingowych i handlowych; zawiadamiania o wydarzeniach i promocjach, szkoleniach, targach, w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną podstawa prawna (Dz.U.2002nr144 poz.1204ze zm.) Jednocześnie mam świadomość, że w każdym momencie mam prawo do odwołania niniejszej zgody.
6.3 Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych, w tym adresu e-mail i telefonu komórkowego spółkom powiązanym z Dostawcą; oraz partnerom i współpracownikom wydarzeń na przetwarzanie ich przez w/w podmioty na udostępniony przeze mnie adres e-mailowy, numer telefonu komórkowego w celach: umieszczenia danych w bazie danych; badania satysfakcji i preferencji klienta; kontaktowania się w celach handlowych, przesyłania ofert i zawiadomień, życzeń za pośrednictwem SMS w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną podstawa prawna (Dz.U.2002nr144 poz.1204ze zm oraz znowelizowane prawo telekomunikacyjne w XII.2015 art.172;) Jednocześnie mam prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizowania, możliwości zrezygnowania z obecności w bazach klientów.
6.4 Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację mojego wizerunku przez Dostawcę na stronach internetowych w tym w kanałach Social Media jak FB w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną podstawa prawna (Dz.U.2002nr144 poz.1204ze zm.) Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium w celach marketingowych i public relations, promocji. Jednocześnie zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii z moim wizerunkiem. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona terytorialnie i czasowo.
6.5 Przyjmuję do wiadomości, że:
a) administratorem tak zebranych danych osobowych jest firma Juan Sp. J.
b) moje dane osobowe będą przetwarzane w bazie danych w celu wykonania zawartej ze mną umowy oraz w celach marketingowych i handlowyc
c) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom powiązanym lub współpracującym w procesie realizacji umów i działań marketingowo-handlowyc
d) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przygotowania ofert handlowych, otrzymania cen, materiałów promocyjnych
e) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania lub usunięcia z bazy.

7. Podstawa prawna
7.1 Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922),
7.2 Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1030),
7.3 Ustawa z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1489).
7.4 Ustawa z 2006 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 Nr 90 poz. 631 z póź. zm.)