Regulamin

Składania zamówień i realizacji usług poprzez internetowy system ISZ Juan
 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE, WSTĘP.

1.1 Internetowy system zamówień: płyt, frontów, blatów i parapetów, który działa pod adresem www.juan.pl zwany dalej „ISZ Juan”, jest własnością firmy Juan Sp. J z siedzibą w Warszawie przy ulicy Palisadowej, 01-940 Warszawa, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowy dla M. St. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000012512 NIP 1180040495 zwanym dalej „Dostawcą

1.2 Regulamin określa zasady składania zamówień i realizowania usług w systemie internetowym ISZ Juan.

2. ZASADY KORZYSTANIA Z SYSTEMU

2.1 ISZ Juan, służy do dokonywania zakupu płyt, frontów, blatów i parapetów oraz związanych z nimi usług cięcia i okleinowania płyt wraz z materiałami dodatkowymi podlegającymi obróbce.

2.2 Dokonywanie zakupów w systemie ISZ Juan zarezerwowane jest wyłącznie dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych i spółek prawa handlowego prowadzących działalność gospodarczą, zwanymi dalej „Klient”. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia w tym wykonania zleconych usług jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia przez osoby upoważnione i zarejestrowane w systemie ISZ Juan.

2.3 Złożenie zamówienia po jego przetworzeniu jest potwierdzane za pośrednictwem poczty elektronicznej wykorzystującej adres e-mail podany w koncie Klienta. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez Klienta.

2.4 Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zamówienia wprowadzane przy użyciu indywidualnych danych dostępowych oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z ich realizacją.

2.5 Klient w pełni odpowiada za wprowadzone zamówienia a w szczególności: wybrany materiał, wybrane obrzeże (okleina), parametry, w tym wymiary: długość, szerokości, grubość, ilość, zgodność z usłojeniem, wskazanie krawędzi do okleinowania obrzeżem.

2.6 Dostawca po otrzymaniu zamówienia nie dokonuje żadnych modyfikacji wprowadzonych danych w całym cyklu produkcyjnym.

2.7 Klient ma możliwość dokonywania nieograniczonej, bezpłatnej liczby zmiany i optymalizacji zamówienia. Jednakże nie później niż do czasu jego potwierdzenia.

2.8 Wszystkie czynności w tym zamówienia i zmiany wykonywane w ISZ Juan są rejestrowane i mogą być w każdym momencie analizowane Dostawcę.

2.9 W przypadku wykorzystywania ISZ Juan w innym celu niż wynikający z regulaminu, Dostawca ma prawo cofnięcia użytkownikowi dostępu do ISZ Juan, bądź też trwałego usunięcia konta Klienta.

2.10 Składając zamówienie, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w pełni akceptuje jego postanowienia.

2.11 Dostawca zastrzega sobie prawo odrzucenia nieprawidłowo wypełnionych formularzy i nie dokonywania potwierdzeń wadliwie złożonego zamówienia.

2.12 Dostawca zrealizuje zamówienie, pod warunkiem dostępności wszystkich towarów i materiałów niezbędnych do jego wykonania. W przypadku braku części towarów objętych zamówieniem Dostawca poinformuje o tym fakcie klienta i uzgodni z nim inny sposób lub termin realizacji zamówienia.

3. WARTOŚĆ, WARUNKI ZAPŁATY I DOSTAWY ZAMÓWIENIA

3.1 Potwierdzenie zamówienia otrzymane przez Klienta określa przedmiot zamówienia i warunki realizacji a w szczególności: ilości zamówionych towarów i usług, wartość zamówienia, warunki dostaw i sposób płatności. Osobnego potwierdzenia i wyceny wymaga realizacja uwag dodatkowych, takich jak: rysunki, opisy, specyfikacje towarów lub usług, transport, itp., umieszczonych przez Klienta w formularzu zamówienia a niepotwierdzone przez Dostawcę w specyfikacji zamówienia. Wartość zamówienia nie obejmuje swoim zakresem towarów i usług nie wymienionych wprost na dokumencie.

3.2 W przypadku realizacji zamówienia na warunkach przedpłaty, rozpoczęcie produkcji nastąpi nie wcześniej niż po wpływie środków na rachunek bankowy Dostawcy.

3.3 Dostawca będzie realizować przedmiot zamówienia na warunkach określonych w potwierdzeniu.

3.4 Terminy realizacji mogą ulec wydłużeniu w przypadku dużej ilości zamówień z zastrzeżeniem pkt 2.12 i 3.2.

3.5 Klient ma obowiązek sprawdzenia zgodności otrzymanego towaru z zamówieniem w momencie odbioru lub dostawy. Jeżeli towar jest uszkodzony lub niezgodny z zmówionym, Klient ma prawo odmówić odbioru uszkodzonej partii dostawy i złożyć protokół reklamacji. Wszelkie uszkodzenia mechaniczne (obicia, zarysowania ) oraz ilościowe po odbiorze z magazynu lub po  dostawie nie będą uwzględniane.

4. REKLAMACJE I GWARANCJE

4.1 Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim ukryte wady techniczne ma prawo skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych. Wady musze zostać zgłoszone niezwłocznie po ich wykryciu, jednak nie później niż w ciągu 5 dni od dnia odbioru towaru.

4.2 Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu, szczegółowy opis wady lub uszkodzenia oraz datę wykrycia.

4.3 Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji lub w uzasadnionych sytuacjach, zwrotu reklamowanego produktu.

4.4 W przypadku uznania reklamacji, Dostawca zastrzega prawo naprawy lub wymieniony na inny, pełnowartościowy według własnego uznania. Jeśli naprawa lub wymiana będzie niemożliwa, Dostawca zwróci Klientowi równowartość ceny towaru.

5. OCHRONA DANYCH I ZGODY MARKETINGOWE

5.1 Przyjmuję do wiadomości, że administratorem zebranych danych osobowych jest firma Juan Sp. J. W zakresie udzielonych zgód ma prawo przetwarzać dane osobowe w bazie danych w celu wykonania zawartej ze mną umowy oraz w celach marketingowych i handlowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przygotowania ofert handlowych, otrzymania cen, materiałów promocyjnych. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania lub usunięcia z bazy.

5.2 Dostawca oświadcza, że zebrane dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Prezentowanie ogólnych reklam, ofert czy promocji dot. produktów jest dostosowane do zainteresowań danego Klienta (nie wpływa jednak istotnie na jego decyzje).

5.3 Dane klienta przekazywane innym podmiotom w celu realizacji zamówienia:
a) podmioty świadczące usługi z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek,
b) podmioty świadczące usługi informatyczne ii telekomunikacyjne,
c) podmioty świadczące usługi doradcze i kontrolne, płatnicze, prawne lub windykacyjne,
d) organy publiczne w zakresie w jakim administrator zobowiązany jest do udostępniania im danych osobowych. 

5.4 Okres przetwarzania danych osobowych: 
Państwa dane osobowe przetwarzać będziemy tylko przez okres w który będziemy mieli ku temu wyraźną podstawę. W zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej, a więc do momentu w którym: 
a) zaprzestaniemy wykonywania umowy lub świadczenia na Państwa rzecz usługi,
b) przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Państwa danych lub ustanie możliwość ustalania dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z zawarta umową, 
c) wycofacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli stanowiła ona podstawę przetwarzania w tym w szczególności w celu prowadzenia działań marketingowych w tym profilowania, 
d) zostanie przyjęty Państwa sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych był uzasadniony interes Administratora lub dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego w tym profilowania lub wysyłki newslettera.

5.5 Dostawca zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. Dostawca nie może wykorzystywać danych w celach innych niż wskazane w Regulaminie.

5.6 Dostawca ma prawo do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu i w zakresie potrzebnym do wykonania niniejszej umowy oraz realizacji obowiązków o charakterze publicznoprawnym, co w szczególności oznacza, że ma on prawo do przetwarzania danych w celu zaksięgowania transakcji oraz identyfikacji zobowiązań związanych z odpowiedzialnością sprzedawcy za wady towaru.

5.7 Administrator oświadcza, że może używać pliki tekstowe zwane "Cookies", które są zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika. Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych. Cookies nie zmieniają konfiguracji urządzenia Administratora, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakichkolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika. Cookies nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe. Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze stron Serwisu. Administrator oświadcza, że tym podmiotom nie zostaną udostępnione żadne dane identyfikujące Użytkowników.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1 Dostawca zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany cen,
b) dostępności towarów w tym do wycofania poszczególnych produktów z oferty
c) wprowadzania nowych towarów do oferty
d) przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży
e) poprawiania błędów w opisie produktów.

6.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

6.3 Umowa zawierana na podstawie niniejszego Regulaminu jest w języku polskim i mają do niej zastosowanie przepisy prawa polskiego.

6.4 Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy zawartej między Dostawcą a Klientem jest Sąd Powszechny właściwy dla siedziby pozwanego lub dla miejsca wykonania umowy.

7. Podstawa prawna
7.1 RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
7.2 Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1030),
7.3 Ustawa z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1489).
7.4 Ustawa z 2006 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 Nr 90 poz. 631 z póź. zm.)
7.5 Ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. 2018 poz. 1000),